Xuất bản thông tin

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXIV

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXIV


Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXIV được tiến hành từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 5 năm 2015 tại UBND xã Hồng Phong. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức.

Văn nghệ chào mừng

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện của Đảng, thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020); bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã năm 2015.

đại biểu Đảng viên biểu quyết

Với tinh thần "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác mọi nguồn lực xây dựng xã Hồng Phong phát triển toàn diện", Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã  tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ xã đã đề ra, phấn đấu xây dựng xã Hồng Phong phát triển bền vững.

 

                                                                                                                                                 Trịnh Thùy