Xuất bản thông tin

Hội nông dân xã Hồng Phong tổng kết công tác Hội nông dân năm 2014

Hội nông dân xã Hồng Phong tổng kết công tác Hội nông dân năm 2014


Hội nông dân xã Hồng Phong tổng kết công tác Hội nông dân năm 2014

Ngày 21/01, Hội Nông dân xã Hồng Phong tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Hội Nông dân xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Hội viên chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, tổ chức và triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước. Công tác củng cố tổ chức hội đã có bước phát triển mới, không chỉ quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng của Hội viên nông dân mà còn chú trọng phát động một cách thiết thực và sâu rộng các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo, đi đôi với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo vốn sản xuất kinh doanh. Từ kết quả đạt được, nhiệm vụ năm 2015 Hội nông dân xã Hồng Phong đã đề ra các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phấn đấu 90% chi hội xuất sắc và vững mạnh; 80% hội viên đạt loại Tốt; Đẩy mạnh các hoạt động của hội trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng các mô hình trình diễn, tạo công ăn việc làm cho hội viên nông dân...

                 

                                                                                                                                                        Trịnh Thùy