Xuất bản thông tin

TTHTCĐ xã Hồng Phong kết hợp hội phụ nữ xã tổ chúc tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới.

TTHTCĐ xã Hồng Phong kết hợp hội phụ nữ xã tổ chúc tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới.


Bình đẳng giới đang là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở mọi quốc gia.nhân kỷ niệm tuần  lễ " Học tập suốt đời" TTHTCĐ xã Hồng Phong kết hợp hội phụ nữ xã tổ chúc tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới.

Bình đẳng giới đang là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở mọi quốc gia Ở Việt Nam, bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

Để thực hiện được mục tiêu này, rất cần đến sự phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết.

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân ở các cấp, các ngành, trong toàn xã .Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức và công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới đang ngăn cản sự phát triển của đất nước, từ đó có được nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Một số hình ảnh 

 

                                                                                                                                   Trịnh Thùy