Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017


Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG PHONG

Số: 19/KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Phong, ngày 26 tháng 8 năm 2017

          

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 9/2017

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Phong

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Phong

Trung tâm HTCĐ xã Hồng Phong  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9/2017 cụ thể như sau:

 

 

 

 

1.Dự kiến các hoạt động tháng 9 năm 2017

 -Cùng phối kết hợp với các thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9 như: 2-9: Quốc khánh (1945). Ngày chủ tịch HCM qua đời (1969), 12-9-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 20-9-1977: VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc, 23-9-1945: Nam Bộ kháng chiến, 27-9-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.

- Chuẩn bị tốt cho các hạt động chào mừng khai giảng chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tích cựu tham gia các hoạt động của xã và của thị xã như: Ngày chủ nhật xanh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp…

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong toàn xã

 

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018, Chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng khai giảng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017-2018. 

2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 9 năm 2017

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ x ã thực hiện

- TT HTCĐ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:(Không)

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ x ã H ồng Phong

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký

 Ph ạm Xu ân Th ái

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu