Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017


Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG PHONG

Số: 13/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hồng Phong, ngày 26  tháng 4 năm 2017

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 4/2017

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 3/2017

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

80

Tư pháp, Công an, …

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

Từ 26/3 đến 25/04

135

trạm y tế

 

c, Giáo dục môi trường

2

95

ĐTN

 

d, Văn hóa xã hội

3

140

Người cao tuổi…. ĐTN

 

e,  Phát triển kinh tế

3

120

Hội ND

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

4

 

Đoàn TN thôn ,

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

3

45

hội NCT, Phụ Nữ

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

 

 

 

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 5/2017

  1. Dự kiến các hoạt động          

 

 - Cùng phối kết hợp với các thôn dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn  tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 như: Ngày quốc tế lao động 01/05, Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc  30/4/1975, Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/05/1954, Chiến thắng chủ nghĩa Phát xít 09/05/1945, Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15-05-1941, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-05-1890, Thành lập mặt trận Việt Minh 19-05-1941

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

             - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

                               

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 5 năm 2017

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ x ã thực hiện

- TT HTCĐ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:   (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ x ã H ồng Phong

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

Phạm Xuân Thái

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu