Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2017


Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2017

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG PHONG

Số: 19/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Phong, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 8/2017

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 8/2017

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

60

Tư pháp, Công an, …

 

b, Giáo dục sức khỏe

5

Từ 26/7 đến 25/08

145

trạm y tế

 

c, Giáo dục môi trường

5

120

ĐTN

 

d, Văn hóa xã hội

4

245

nhà văn hóa 7 thôn

 

e,  Phát triển kinh tế

2

120

Hội ND

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

Đoàn TN thôn ,

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

2

45

hội NCT, Phụ Nữ

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

 

 

 

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 9/2017

  1. Dự kiến các hoạt động tháng 9năm 2017

    Cùng phối kết hợp với các thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9 như: 2-9: Quốc khánh (1945). Ngày chủ tịch HCM qua đời (1969), 12-9-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 20-9-1977: VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc, 23-9-1945: Nam Bộ kháng chiến, 27-9-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.

    - Chuẩn bị tốt cho các hạt động chào mừng khai giảng chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tích cựu tham gia các hoạt động của xã và của thị xã như: Ngày chủ nhật xanh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp…

    - Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong toàn xã

 

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018, Chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng khai giảng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017-2018. 

2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 9 năm 2017

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã thưc hiện

- TT HTCĐ xã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

 - 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

TT HTCĐ x ã H ồng Phong

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Xuân Thái


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu