Asset Publisher

UBND xã Hồng phong tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

UBND xã Hồng phong tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)


Ngày 14-4, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Hồng phong tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).Đến dự hội nghị có đầy đủ các cấp ban ngành trong toàn xã, thôn, các đơn vị trường học trên địa bàn.

hội nghị quán triệt triển khai NQ lần thứ 10

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI như: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...

toàn cảnh hội nghj

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hồng bí thư Đảng ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương (khóa XI) tới cán bộ, đảng viên bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong triển khai để cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 10 (khóa XI) thông qua. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Các chi bộ, đảng bộ hoàn thiện công tác chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức thành công đại hội đảng cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan.  

  

                                                                                                                                               Trịnh Thùy