báo cáo tháng 4-kế hoạch tháng 5/2019


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ HỒNG PHONG

–––––––––––––––

Số: 04/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

     Hồng Phong, ngày 26 tháng 4  năm 2019

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 4/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 4/2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Tuyên truyền các ngày lễ lớn.

17

 

 

 

Từ 26/3/2019

đến

25/4/2019

 

 1260

 UBND xã; Trường MN, TH, THCS ; các ban ngành đoàn thể của xã; Nhân dân trên địa bàn xã.

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

04

431

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

08

2.695

UBND xã; Trường MN, TH, THCS ; các ban ngành đoàn thể của xã; Nhân dân trên địa bàn xã.

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

.

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

14

220

Câu lạc bộ môn Vật lí, Âm nhạc, Mĩ thuật trường THCS

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 5/2019

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tích cực tuyên truyền phối hợp với các khu, trường học về Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (diễn ra 10 năm một lần trên quy mô Toàn Quốc)

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5.

- Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm.

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ.

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, cho người, cây trồng, vật nuôi.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì giáo dục bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xóm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về vệ sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Duy trì tập dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 thôntrên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 5 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- Trung tâm HTCĐ xã Hồng Phong hiện.

- Trung tâm HTCĐ xã Hồng Phong phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ xã UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBNDxã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thái

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu