Văn bản mới nhất
Số: 33 GD&ĐT V v quản lý và sử dụng máy tính xách tay đã trang bị cho Trung tâm học tập cộng đồng.
Số: 632 PGD&ĐT V v: Tham quan, học tập công tác tổ chức triển khai hoạt động các TTHTCĐ tại tỉnh Hòa Bình.
Số: 597 PGD&ĐT V v: Mời dự Hội nghị tập huấn CBQL và GV biệt phái các Trung tâm HTCĐ năm học 2012-2013.
Số: 550A PGD&ĐT QUY ĐỊNH: Nhiệm vụ, quyền lợi, quyền hạn của giáo viên công tác tại TTHTCĐ.
Số: 580 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH: Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập tập suốt đời năm 2012.
Số: 850 PGD&ĐT V v: Hướng dẫn đánh giá công tác tổ chức quản lý và hoạt động TTHTCĐ.
Số: 778 TB-PGD&ĐT V v:Tiếp tục tăng cường hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn.
Số: 715 PGD&ĐT Về việc triệu tập Hội nghị giao ban biệt phái viên Trung tâm học tập cộng đồng.
Số: 590 PGD&ĐT Điều động giáo viên tăng cường sang các Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Số: 4261 SGD&ĐT-KHTC HƯỚNG DẪN: Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
79/2008/QĐ-BGDĐT Số: 79 2008 QĐ-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. 22/01/13
02/2008/CT-TTg Số: 02 2008 CT-TTg CHỈ THỊ: Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 22/01/13
40 /2010/TT-BGDĐT Số: 40 2010 TT-BGDĐT THÔNG TƯ: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. 22/01/13
09/2008/QĐ-BGDĐT Số: 09 2008 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. 22/01/13
96/2008/TT-BTC Số:96 2008 TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng 22/01/13
5295/BGDĐT-GDTX Số: 5295 BGDĐT-GDTX V v Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. 21/01/13
913 /BGDĐT-GDTX Số: 913 BGDĐT-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 21/01/13
Hiển thị 7 mục.
trong 1