Chức năng nhiệm vụ


 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

Bản in

 

 Chức năng, nhiệm vụ của TT HTCĐ xã Hồng Phong

 

    UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

     TT HTCĐ XÃ HỒNG PHONG

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ XÃ HỒNG PHONG

 

Căn cứ quyết định số 09/2008/BGDDT ngày 24 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động TT HTCĐ tại xã, phường, Thị trấn.

Căn cứ nghị quyết số 01 - NĐ/TV ngày 12 tháng 11 năm 2010 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh xây dựng hoá xã hội học tập trong thời kỳ CNH - HĐH giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

Căn cứ vào số 1241/ UBND ngày 5 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều, về việc tăng cường hoạt động TT HTCĐ của xã thị trấn năm học 2012 - 2013.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện đề án “ Xây dựng TT HTCĐ” PGD&ĐT năm 2012 - 2013.

Nhằm đưa hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vào nề nếp có hiệu quả UBND Thị trấn Đông Triều  đề ra chức năng và nhiệm vụ hoạt động của trung tâm gồm các mục tiêu sau:

Phần I : chức năng và nhiệm vụ :

 * Trung tâm học tập cộng đồng xã Hồng Phong  là một tổ chức học tập sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, vì cộng đồng

            - Trên cơ sở tự nguyện tốt và những ai có nhu cầu học tập, tư vấn đều được trung tâm tiếp nhận.

            - Mục tiêu của trung tâm là không ngừng nâng cao dân trí phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá giáo dục của thị trấn.

*  Chức năng của trung tâm là giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Tổ chức các chương trình khác nhau như:

            - Mở lớp học xoá mù chữ, mở các lớp bổ túc văn hoá tiểu học, THCS.

      - Tư vấn giáo dục pháp luật cung cấp thông tin theo nhu cầu của cộng đồng đặt ra nhằm phát triển cộng đồng.

      - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, TDTT, vui chơi giải trí cho cộng đồng, điều phối các hoạt động học tập theo một chương trình thống nhất và có hệ thống

      *  Nhiệm vụ của trung tâm là tổ chức giáo dục đa chức năng nằm ngoài hệ thống chính quy , là nơi cung cấp tài liệu, sách cho cộng đồng. Mở các lớp tập huấn chuyên đề về sức khoẻ , dinh dưỡng, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế gia đình, thời sự, chính sách pháp luật của nhà nước và nhưng quy định của địa phương

            - Thông qua hệ thống báo cáo viên, triển lãm văn hoá, văn nghệ TDTT là nơi cung cấp tạo cơ hội hoạt động suốt đời cho mỗi người trong cộng đồng.

            Cùng đồng thời thông qua hoạt động của trung tâm có nhiệm vụ dự báo tư vấn xu thế phát triển tương lai của cộng đồng. Điều phối các hoạt động học tập của các tổ chức đoàn thể theo một chương trình thống nhất và có hiệu quả.

Phần II. Bộ máy quản lý và cơ sở vật chất hoạt động của trung tâm.

            * Bộ máy quản lý :

- Cán bộ trung tâm là cán bộ kiêm nhiệm một giám đốc, 2 phó giám đốc, giáo viên biệt phái. Trung tâm có trách nhiệm điều hành các hoạt động của trung tâm theo kế hoạch đề ra. Đối tượng là các thanh niên, hội viên tham gia học tập trong trung tâm và toàn dân tự nguyện có nhu cầu học tập và tư vấn thừa nhận và chấp hành quy chế của trung tâm.

            - Trong quá trình thay đổi về nhân sự, trung tâm có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh để trung tâm hoạt động bình thường.

            - Chế độ sinh hoạt của trung tâm giao ban hàng tuần và họp tháng vào tuần 4 cuối tháng để đánh giá kết quả thực hiện, sự kiện được dự kiến nội dung, kế hoạch tháng tiếp theo.

            * Cơ sở vật chất hoạt động của trung tâm:

            - Nguồn do ngân sách tài chính cấp hàng năm.

-  Ngoài ra mọi nguồn lực phục vụ cho hoạt động của trung tâm lấy nguồn tài trợ của các cơ quan, địa phương và một phần học phí của các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện.

            - Trung tâm khuyến khích, hoan nghênh sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan xí nghiệp, các nhà hảo tâm trong địa bàn.

            - Việc quản lý thu chi của trung tâm TTHTCĐ theo chế  độ hiện hành của nhà nước do UBDN xã Hồng Phong quản lý.

  

 

TT HTCĐ XÃ HỒNG PHONG