phân công giảng dạy


phân công các mặt phụ trách TT HTCĐ xã Hồng Phong
 
Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ công tác
Chức vụ TTHCĐ
Số ĐT
Ghi chú
 
1
Phạm Văn Thái
1966
Phó chủ tịch UBND
Giám đốc
 
 
 
2
Nguyễn Phương Chinh
1960
Hiệu trưởng THCS
Phó giám đốc
 
 
 
3
Nguyễn Đức Lộ
1947
Chủ tịch hội khuyến học
Phó giám đốc
 
 
 
4
Trịnh Thị Thùy
1985
Giaó viên BP
Uỷ viên
 
 
 
5
Phạm Thị Thủy
1976
Chủ tịch HNHPN
Uỷ viên
 
 
 
6
Nguyễn Quang Hồng
1960
Chủ tịch hội nông dân
Uỷ viên
 
 
 
7
Nguyễn Văn Nghì
1973
Chủ nhiệm HTX& DVNN
Uỷ Viên
 
 
 
8
Nguyễn Văn Tuyến
1960
Phó trưởng trạm y tế
Uỷ viên
 
 
 
9
Nguyễn Ngọc Phú
1960
Cán bộ VHTT
Uỷ viên
 
 
 
10
Nguyễn Thành Dư
1983
Bí Thư Đoàn TN Xã
Uỷ viên
 
 
 
11
Nguyễn Văn Quyên
1951
Chủ Tịch Người cao tuổi
Uỷ viên
 
 
Nguyễn Văn Quyên