KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018


RUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

        XÃ HỒNG PHONG

       Số: /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hồng Phong, ngày 26 tháng 4 năm 2018

          

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 6/2018

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Phong

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Phong

Trung tâm HTCĐ xã Hồng Phong  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2018 cụ thể như sau:

 

 

 

 

1.Dự kiến các hoạt động tháng 6 năm 2018

 

 Cùng phối kết hợp với các thôn dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6 như: 01-06: Quốc tế thiếu nhi. 05-06-1911: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, 17-06 : Ngày của Bố, 21-06-1925: Ngày báo chí Việt Nam, 28-06-2011: Ngày gia đình Việt Nam

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

           - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

          - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

           - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

 

 2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 6 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ x ã thực hiện

- TT HTCĐ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:(Không) 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);      

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;- Lưu. 

                    TT HTCĐ x ã H ồng Phong

                                       .GIÁM ĐỐC

                                                    (Đã ký

                                      Ph ạm Xu ân Th ái

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu