Kế hoạch hoạt động tháng 8


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2018

 

RUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

        XÃ HỒNG PHONG

       Số: /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hồng Phong, ngày 26 tháng 7 năm 2018

          

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 8/2018

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Phong

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Phong

Trung tâm HTCĐ xã Hồng Phong  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2018 cụ thể như sau:

 

 

 

 

1.Dự kiến các hoạt động tháng 8 năm 2018

  1.  chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930: Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong toàn xã.

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019

 - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

.

 

 2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 8 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ x ã thực hiện

- TT HTCĐ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:(Không) 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);      

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;- Lưu. 

                    TT HTCĐ x ã H ồng Phong

                                       .GIÁM ĐỐC

                                                    (Đã ký

                                      Ph ạm Xu ân Th ái

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu