Báo cáo hoạt động tháng 5/2019 kế hoạch hoạt động tháng 6/2019

Báo cáo hoạt động tháng 5/2019 kế hoạch hoạt động tháng 6/2019

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

            Số: 08/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                Hồng Phong, ngày 30 tháng 5 năm 2019
                                        

                               BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
 

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5/2019

        1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

      - Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.

    -  Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra(do mới chuyển trụ  sở mới).

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                         KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                              TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                       THÁNG 5/2019

 

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

10

Tháng 4 &5

1200

Đài truyền thanh xã, 03 trường học, 07thôn.

 

 

2

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

06

Tháng 5

1100

Đài truyền thanh phường

 

 

3

Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 5

1500

Đài truyền thanh Phường

 

 

4

Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 5

2300

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

  Tuyên truyền giáo dục môi trường

12 buổi

Tháng 5

    3400 

 Đài truyền thanh xã, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

04buổi

Tháng 5

1500

 Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 07 thôn.

 

 

7

 Phòng chống dịch lợn Châu phi

 06

 Tháng 5

 2000

Đài truyền thanh xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2019

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

1. Tuyên truyền, tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày báo chí Việt Nam 21/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường, Hội LHPN, 03 trường học, 07 thôn.

 

 2. Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 6

Đài truyền thanh xã

 

3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 6

Đài truyền thanh xã

 

4. Tuyên truyền phòng chống dịch sởi, chân tay miệng, bệnh mùa hè - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường, Trạm y tế xã

 

5. Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 6

Đài truyền thanh xã

 

 

6.Dịch lợn châu Phi

 Tháng 6

 Đài truyền thanh xã

 

       III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã;

- Lưu.

               TM. BAN GIÁM ĐỐC

                    GIÁM ĐỐC

                      (Đã ký)

 

 

               Phạm Xuân Thái

( Phó Chủ tịch UBND  xã Hồng Phong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu