báo cáo tháng 1- kế hoạch tháng 2/2019


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ HỒNG PHONG

–––––––––––––––

Số: 01/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

     Hồng Phong, ngày 26 tháng 01  năm 2019

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 01/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 01/2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Tuyên truyền các ngày lễ lớn

15

 

 

 

Từ 26/11/2018

đến

25/12/2018

 

 1450

 UBND phường; PGD&ĐT; Trường MN, TH, THCS , các thôn.

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

20

 

 UBND phường; PGD&ĐT; Trường MN, TH, THCS , các thôn

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

109

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

04

461

UBND phường; PGD&ĐT; Trường MN, TH, THCS .

 

e, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

01

360

THCS Hồng Phong.

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

12

175

Câu lạc bộ môn Vật lí, Âm nhạc, Mĩ thuật trường THCS

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 02/2019

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Hưởng ứng tết trồng cây đầu xuân

.- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .—

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH, an toàn thực phẩm  trong các ngày giáp Tết.

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ hiện có

- Trồng chăm sóc các cây trồng, vật nuôi vụ đông xuân

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm .

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xóm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

- Tiếp tục tuyên truyền hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, để mừng Đảng, mừng xuân

 - Phối hợp với trạm y tế, công an, tư pháp tuyên truyền sức khỏe, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng; VSATTP, tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội trong các ngày trước và sau tết

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Phối hợp với HTX tuyên truyền kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng bệnh, phòng rét  cho cây trồng, vật nuôi vụ đông xuân  .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 02 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã.

- Trung tâm HTCĐ xã thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ xã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thái

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu