báo cáo tháng 2 kế hoạch tháng 3/2019


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ HỒNG PHONG

–––––––––––––––

Số: 02/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

     Hồng Phong, ngày 26 tháng 02  năm 2019

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 02/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 02/2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Tuyên truyền các ngày lễ lớn.

20

 

 

 

Từ 26/01/2019

đến

25/02/2019

 

 1345

 -UBND xã; Trường MN, TH, THCS , các thôn.

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

17

 

 UBND xã; Trường MN, TH, THCS , các thôn.

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

117

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

06

3.362

UBND xã; Trường MN, TH, THCS , các thôn.

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

01

668

UBND xã; Trường MN, TH, THCS , các thôn.

5

Hoạt động của

các câu lạc bộ

07

85

Câu lạc bộ môn Vật lí, Âm nhạc.

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 3/2019

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn:

+ 27/2 Ngày thầy thuốc Việt Nam.

+ 8/3 Ngày Quốc tế Phụ nữ.

+ 26/3 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong phường tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 3 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã.

- Trung tâm HTCĐ xã thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ xã  phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thái

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu